Home : News : Projeten

Login

Cycle 1
Cycle 1

Centre Robert Krieps

Cycle 2
Cycle 2

Bâtiment Willy Goergen

Cycle 3
Cycle 3

Bâtiment Michel Rodange

Cycle 4
Cycle 4

  Bâtiment Sepp Hansen


Restauration scolaire: Menu de la semaine N° 34     Menu de la semaine N° 35    Voir tous les menus


News

weider News

SINGING MAKES YOU HAPPY…

SINGING TOGETHER MAKES YOU HAPPIER… SO JOIN US !

                                                                                                             

CHANTER REND HEUREUX…

CHANTER ENSEMBLE REND PLUS HEUREUX… ALORS CHANTE AVEC NOUS !

                                                                        

SANGEN MESCHT GLECKLECH… ZESUMMEN SANGEN MESCHT MEI GLECKLECH… DA KOMM MAT EIS SANGEN !

Weiderliesen…


Projeten

weider Projeten
Zauber....

D'Kanner aus der Klass C3.2. vum Aline Wiltzius hunn e Buch geschriwwen. Flott a spannend Geschichten zum Thema Zauber...Dest am Kader vun der Bachelorarbecht vun der Stagiaire Jil Kremer. Si hunn draus virgelies den 16. März am "Bicherhaischen" zu Sennengen. Dir kennt dat flott Buch kaafen direkt  bei hinen an der Klass, oder speider um Schoulfest.

Weiderliesen…

Besuch vum Kleeschen

Méindes de 5. Dezember 2016 wor de Kleeschen op Besuch an der Schoul.

Weiderliesen…